Kontaktný formulár na spoluprácuFiremné údajeOsobné údaje štatutára firmy


Referencie firmy o vykonávaných dodávkach v minulosti
Zákazník Predmet dodávky Dátum realizácie

V prípade čerstvo založenej živnosti uveďte Vaše pracovné skúsenosti
Zamestnávateľ Pracovná pozícia Od Do

V prípade čerstvo založenej živnosti uveďte Vaše dosiahnuté vzdelanie
Názov ukončenej školy, kurzy, školenia

Osvedčenia
Osvedčenie Platné do

V prípade čerstvo založenej živnosti uveďte Vaše zručnosti
Schopnosť Úroveň Poznámka
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Vodičský preukaz
Farbocitlivosť

Mám záujem o subdodávateľskú činnosť v oblasti kvality , sortovania, opráv a podobne ako firma, alebo ako samostatne podnikajúca osoba – SZČO

Prehlasujem, že vyplnením mojich osobných údajov týmto, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,

spoločnosti HOLLEN s.r.o., so sídlom: Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, IČO: 35 804 505 (ďalej aj ako „spoločnosť HOLLEN”) ako prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré som dobrovoľne uviedol vyplnením Kontaktného formulára na spoluprácu so spoločnosťou na web stránke HOLLEN B2B Portal v rozsahu krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, národnosť, štátna príslušnosť, telefón, email (ďalej len „osobné údaje”) za účelom vedenia databázy záujemcov o prácu pre spoločnosť HOLLEN a pre účely komunikácie. Tento súhlas udeľujem na dobu do uzatvorenia zmluvy o spolupráci medzi mnou a spoločnosťou HOLLEN, najdlhšie na 6 mesiacov. Ďalej prehlasujem, že som si vedomý možnosti sprístupnenia mojich osobných údajov tretej osobe (správcovi internej databázy spoločnosti HOLLEN za účelom jej prevádzkovania), ako aj spolupracujúcim partnerom spoločnosti HOLLEN v iných krajinách Európskej únie za účelom sprostredkovania práce. Zároveň potvrdzujem, že pred vyplnením formulára som sa, ako dotknutá osoba, oboznámil s poučením o mojich právach v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ďalej prehlasujem, že som si vedomý možnosti sprístupnenia mojich osobných údajov tretej osobe (správcovi internej databázy spoločnosti HOLLEN za účelom jej prevádzkovania), ako aj spolupracujúcim partnerom spoločnosti HOLLEN v iných krajinách Európskej únie za účelom sprostredkovania práce.

Zároveň potvrdzujem, že pred vyplnením formulára som sa, ako dotknutá osoba, oboznámil s poučením o mojich právach v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba

 1. mám právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti HOLLEN vyžadovať
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť HOLLEN získala moje osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžem požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak som spoločnosti takýto súhlas poskytol.

Právo podľa bodu 1.5 a 1.6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana mojej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne (ak vec neznesie odklad), mám právo voči spoločnosti HOLLEN kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do mojich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené v prípadoch, ak:

 1. sa bez môjho súhlasu a v nevyhnutných prípadoch spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti,
 2. sa bez môjho súhlasu spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a spoločnosť HOLLEN ich náležite označila ako zverejnené,
 3. sa bez môjho súhlasu a v nevyhnutných prípadoch spracúvajú osobné údaje na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 4. sa bez môjho súhlasu a v nevyhnutných prípadoch spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov spoločnosti alebo tretej strany.

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že moja námietka ako dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie som namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne (ak vec neznesie odklad) mám právo voči spoločnosti HOLLEN kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa jej rozhodnutiu, ktoré by malo pre mňa právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. V takom prípade mám právo žiadať spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť HOLLEN je povinná mojej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Taktiež mám v tomto prípade právo oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.

Beriem na vedomie, že práva uvedené v predchádzajúcom odseku nemám ako dotknutá osoba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.